OBCHODNÍ PODMÍNKY
Jiří Chlad, PRESSTO-CHLAD, K Prokopávce 23, 32300 Plzeň
IČO 06589448
DIČ CZ7812291971
Bankovní spojení: FIO banka, č.ú. 2101323668/2010
jako zhotovitel
uzavírá s objednatelem dnem podpisu objednávky smlouvu o dílo dle § 2586 a násl. občanského zákoníku:
I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy o dílo je závazek zhotovitele ke zhotovení a dodání objednatelem objednaných výrobků v
objednávce specifikovaných a závazek objednatele toto dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. Všechny
vymíněné vlastnosti díla musí být uvedeny v objednávce nebo musí tvořit její přílohu oběma smluvními stranami
podepsanou. Materiál potřebný k výrobě, kromě výslovně uvedeného v objednávce, dodá zhotovitel. Zhotovitel je
případně oprávněn v rámci provádění díla použít ke zhotovení díla subdodavatele.
II.
Cena
1. Cena dohodnutá za zhotovení díla je uvedena v potvrzené objednávce a je cenou konečnou. Součástí
dohodnuté ceny bude příslušná sazba DPH. Cenu je možné změnit pouze na základě písemné dohody stran.
2. V případě použití (a dodání objednateli spolu s dílem) přepravních palet, desek, klecí a podobných obalů jsou
tyto považovány za vratné a v případě jejich nevrácení zhotoviteli v termínu do 30 dnů od převzetí díla, budou
objednateli vyúčtovány v cenách zhotovitele. Objednatel se zavazuje je zaplatit zhotoviteli v termínu splatnosti
daňového dokladu k nim se vztahujícím.
3. Cena za dílo a jeho součásti zahrnuje náklady zhotovitele na jeho provedení a je splatná při převzetí díla na
základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, případně do splatnosti poskytnuté faktury. Splatnost
poskytnuté faktury je dohodnuta písemně v potvrzené objednávce.
4. Termínem zaplacení se rozumí den připsání celé smluvní ceny na účet nebo pokladnu zhotovitele.
5.. Zhotovitel má právo objednateli vyúčtovat zálohu až do výše 70% ceny díla či ve výši uvedené v objednávce.
V případě nezaplacení zálohové faktury řádně či včas je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo a
případně vyúčtovat část doposud provedeného díla, které je povinen objednatel převzít a zaplatit. Při zálohách na
zhotovení díla, obdrží objednatel od zhotovitele řádný doklad na zaplacenou zálohovou platbu a tato bude v plné
výši při vyúčtování díla odečtena
III.
Zhotovení a dodání díla
1. Zhotovitel se zavazuje dílo zhotovit v odpovídající kvalitě a množství v souladu s objednávkou objednatele
podle písemné specifikace v objednávce (případně její příloze).
2. Množství kartonážních výrobků zhotovených zhotovitelem se může do počtu 10000 ks lišit v toleranci ± 15%,
nad 10000 ks je množstevní tolerance ±5%, pokud nebylo písemně dohodnuto jinak.
3. Dodáním díla se rozumí fyzické převzetí díla objednatelem nebo předání díla prvnímu dopravci, pokud byla
doprava sjednána.
4. Objednatel se zavazuje převzít zhotovené dílo nejpozději do 7 dnů od odeslání výzvy zhotovitele objednateli,
že dílo je řádně dokončeno. Za výzvu, pokud nebylo písemně ujednáno jinak, se považuje zaslané avízo na
jakýkoliv z kontaktů objednatelem poskytnutý, včetně emailu.
IV.
Další ujednání
1. V případě prodlení objednatele s převzetím zhotoveného díla podle čl. III., odst.4., zaplatí objednatel zhotoviteli
za skladování díla dohodnutou smluvní cenu 80,- Kč za každý den a m3 dílem obsazeného skladovacího prostoru
zhotovitele.
2. Zhotovitel i objednatel se zavazují pro případ nesplnění termínů dohodnutých v těchto obchodních podmínkách
nebo objednávce/smlouvě zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za
každý den, ve kterém budou v prodlení se splněním své povinnosti dle těchto obchodních podmínek nebo
smlouvy.. Touto smluvní pokutou není dotčeno právo kterékoliv smluvní strany na náhradu případně vzniklé škody
v plném rozsahu.
3. Objednatel podpisem na objednávkovém listu zhotovitele potvrzuje, že smlouvu uzavřel na základě své
svobodné vůle, dobrovolně a prohlašuje, že je osobou oprávněnou jednat ve věcech této smlouvy za smluvní
stranu v objednávkovém listu uvedenou.
Výše uvedené obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2018